Υπηρεσίες Εποπτείας/Συμβουλευτικής/Καθοδήγησης

Το όραμα της CODECA αποσκοπεί στην προώθηση μιας κοινωνίας, όπου εκπαιδευμένο και καλά υποστηριζόμενο ανθρώπινο δυναμικό κοινωνικών υπηρεσιών παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που βελτιώνουν τη ζωή των ευάλωτων πληθυσμών.

Αποστολή του οργανισμού μας είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της υλοποίησης ενεργειών που θα συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και η ανάπτυξη προϋποθέσεων δημιουργίας ίσων ευκαιριών με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις ανθρώπινες σχέσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η εποπτεία είναι μια διαδραστική διαδικασία που αναγνωρίζει και επαυξάνει τη διευκόλυνση των εσωτερικών πόρων των εποπτευόμενων, παρέχοντας παράλληλα βιωματική μάθηση, ανταλλαγή εμπειριών, καλλιέργεια της ανθεκτικότητας, υποστήριξη και συνεχή ανάπτυξη του επαγγελματικού τους ρόλου και ταυτότητας. Σκοπός της εποπτείας είναι η ενθάρρυνση της αποτελεσματικής και δεοντολογικής πρακτικής για τους εξυπηρετούμενους. Παράλληλα, παρακολουθείται η προσωπική και επαγγελματική ευημερία του εποπτευόμενου επαγγελματία. Η εποπτεία προωθεί τη διαδικασία αναστοχασμού, ανάπτυξης και ωρίμανσης του εποπτευόμενου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

• Αξιολόγηση – Διάγνωση

• Θεραπευτικός σχεδιασμός

• Κλινικές παρεμβάσεις

• Επαγγελματική Ανάπτυξη

• Όρια και χρήση του εαυτού

• Ψυχολογική αποφόρτιση

• Αξιολόγηση κινδύνου

• Παρακολούθηση περιπτώσεων

Τα ιδρυτικά μέλη της CODECA διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της ευημερίας σε τοπικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ομάδα ενισχύεται από έμπειρους ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες με ξεχωριστές δεξιότητες και εμπειρία. Κάθε άτομο συνεισφέρει με τη μοναδικότητά του και έχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να ανταποκριθεί στην αποστολή του οργανισμού. Ο οργανισμός διαθέτει, επίσης, ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εμπειρογνωμόνων που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς.


Τηλ./Tel:

(+357) 22 042 091

Φαξ/Fax:

(+357) 22 042 099

Email:

info@codecacy.org

Διεύθυνση/Address:

Andrea Dimitriou 11,

Agios Dometios, 2369, Nicosia